Regulamin

Regulamin sklepu internetowego oilspa.pl firmy OIL SPA Konrad Jasiński

§ 1 Postanowienia ogólne

Na podstawie przepisów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Klient ma prawo modyfikować, przetwarzać i całkowicie usuwać swoje dane przechowywane w formie zabezpieczonej w bazie klientów do których klient ma dostęp po zalogowaniu i poprawnym wprowadzeniu swojego hasła na stronie oilspa.pl

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak wykorzystywane będą Państwa
dane, jest firmą OIL SPA Konrad Jasiński, z siedzibą
przy ul. Wiosny Ludów 39, 02-495 Warszawa, za pośrednictwem Sklepu Internetowego
oilspa.pl.

Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji zakupów w Sklepie Internetowym
oilspa.pl

oilspa.pl zapewnia bezpieczeństwo obsługi transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych wpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy
zaistnieją podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między Sklepem Internetowym a klientem, w celach związanych ze świadczeniem usług i dla celów podatkowych
i rachunkowych.
W przypadku udzielonej zgody Sklep przetwarza dane również w celu zapisywania danych w
plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Sklep wymaga podania niezbędnych danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży, w związku z przeprowadzonymi transakcjami. Niezbędne jest podanie adresu do wysyłki zamówionych towarów, a także innych, wymaganych przez firmę kurierską czy Pocztę Polską dla dostarczenia towarów do Państwa.

Firma OIL SPA zapewnia, że respektuje wszelkie prawa, wynikające z ogólnego rozporządzeni
a o ochronie danych, tj.:

1)Prawo dostępu;

2)Prawo sprostowania danych przy zauważeniu, że dane te
są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)Prawo usunięcia danych, gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których
zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie
sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z
prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku

4)Prawo ograniczenia przetwarzania danych - po
dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje
możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres
pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu
wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5)Prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;

6)Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich
profilowaniu;
7)Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne
– podmiotom administrującym i zarządzającym funkcjonowaniem Sklepu, a także podmiotom
,za pośrednictwem których zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmie kurierskiej oraz Poczcie Polskiej –wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia. Sklep może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami na ich pisemny wniosek, Sądom Powszechnym na ich żądanie oraz na wniosek prokuratorski.

Sklep przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez
okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń,
przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych
– przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych

1. OIL SPA Konrad Jasiński to nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie oilspa.pl, prowadzonego przez firmę OIL SPA Konrad Jasiński. z siedzibą w Warszawie, 02-495 przy ul. Wiosny Ludów 39, numer NIP: 118-203-35-59, REGON: 146371602

2. Dane kontaktowe sklepu:
Sklep internetowy OIL SPA Konrad Jasiński
Prowadzony przez firmę OIL SPA Konrad Jasiński
ul. Wiosny Ludów 39
02-495 Warszawa


3. adres poczty elektronicznej: sklep@oilspa.pl

4. numer telefonu do sklepu: +48 22 723 72 02, kom. 502 220 660 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 19:00 oraz soboty w godzinach 9:00-14:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

5. Regulamin sklepu internetowego OIL SPA Konrad Jasiński udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej oilspa.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2 Używane definicje

1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego;

2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221 art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);

3. OIL SPA Konrad Jasiński – nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie internetowej oilspa.pl prowadzonego przez firmę OIL SPA Konrad Jasiński;

4. Sprzedawca– firma OIL SPA Konrad Jasiński z siedzibą w Warszawie, ul. Wiosny Ludów 39, 02-495 Warszawa NIP: 118-203-35-59, REGON: 146371602 prowadzący sklep internetowy pod nazwą OIL SPA Konrad Jasiński

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego OIL SPA Konrad Jasiński

1. Do korzystania ze sklepu internetowego OIL SPA Konrad Jasiński, w tym do przeglądania asortymentu sklepu oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b. dostęp do poczty elektronicznej;
c. przeglądarka internetowa
d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego OIL SPA Konrad Jasiński w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej OIL SPA Konrad Jasiński oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego OIL SPA Konrad Jasiński, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego OIL SPA Konrad Jasiński. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu internetowego oilspa.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w OIL SPA Konrad Jasiński (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na domenie oilspa.pl ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z OIL SPA Konrad Jasiński dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email:sklep@oilspa.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których OIL SPA Konrad Jasiński jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

4. W celu dokonania rejestracji w sklepie internetowym OIL SPA Konrad Jasiński należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej założenia konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Przeglądanie asortymentu sklep internetowego OIL SPA Konrad Jasiński nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego OIL SPA Konrad Jasiński możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji (np. telefonicznie, emailem lub w siedzibie firmy).

6. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu oilspa.pl (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@oilspa.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 22 723 72 02, kom. 502 220 660 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w § 1 ust 2. Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez OIL SPA Konrad Jasiński w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

8. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w OIL SPA Konrad Jasiński, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z oilspa.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

§ 4 Ceny produktów i dostępne metody płatności

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej oilspa.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny towarów podane na stronie internetowej oilspa.pl nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej oilspa.pl w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT jest dołączana do wysyłanego towaru lub dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w OIL SPA Konrad Jasiński produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.

5. Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez OIL SPA Konrad Jasiński ma do dyspozycji następujące sposoby płatności za produkt:

Przy odbiorze– zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu Szczegóły dostępne w Sposoby i koszty dostawy.
W wybranych przypadkach OIL SPA Konrad Jasiński zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
Przelewem– forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym OIL SPA Konrad Jasiński zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Przelewem online– forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Serwis Przelewy24, który jest jednym z wielu serwisów internetowych poznańskiej Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy - prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym - pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej https://secure.przelewy24.pl

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

- Przelewy24.pl – grupa DialCom24 Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań)

6. Termin płatności:

a) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

b) W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu OIL SPA Konrad Jasiński stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie OIL SPA Konrad Jasiński składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od OIL SPA Konrad Jasiński automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez OIL SPA Konrad Jasiński dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia.

3. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a OIL SPA Konrad Jasiński, OIL SPA Konrad Jasiński potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a OIL SPA Konrad Jasiński dotycząca zakupu danego produktu w OIL SPA Konrad Jasiński ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w OIL SPA Konrad Jasiński jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

§ 6 Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu

1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących z OIL SPA Konrad Jasiński firm kurierskich. Towary zamawiane za pośrednictwem OIL SPA Konrad Jasiński są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Sposoby i koszty dostawy. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku niektórych Towarów, które ze względu na gabaryty nie mogą być przesłane w przesyłce standardowej, koszty wysyłki ustalane są indywidualnie. Ze względu na dużą ilość produktów o różnej wadze i gabarycie system nie zawsze dobrze nalicza koszty wysyłki, w szczególności paczek zbiorczych, dłużycowych i gabarytowych.

4. Czas dostawy produktów to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku firm kurierskich dostawa to zazwyczaj 1-2 dni robocze. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. Produkty mogą posiadać następujące statusy dostępności:

a. W MAGAZYNIE –produkty znajdują się naszym magazynie i są wysyłane standardowo w ciągu 24h od zaksięgowania wpłaty;
b. NA ZAMÓWIENIE – produkty trudniej dostępne, których nie posiadamy w naszym magazynie, ani w magazynach dostawców. Mogą zostać sprowadzone na życzenie Klienta. W każdym przypadku czas realizacji takiego zamówienia ustalany jest indywidualnie. W celu uzyskania szczegółowych informacji o terminie dostawy należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta mailowo sklep@oilspa.pl lub telefonicznie pod numerem 22 723 72 02, kom. 502 220 660;
c. PRZEDSPRZEDAŻ –produkty z takim statusem są sprzedawane w ramach przedsprzedaży lub preorderów.

5. W szczególnych przypadkach, terminy dostarczenia produktów mogą ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

6. W przypadku odbioru osobistego, towar należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Towar, który nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał dalszej rezerwacji a zamówienie zostanie skorygowane.

Szczegółowe informacje o terminach realizacji zamówienia oraz o kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności można znaleźć na stronie oilspa.pl

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi

1. Wszystkie produkty dostępne w OIL SPA Konrad Jasiński są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Powyższe zastrzeżenie w zakresie wad fizycznych nie dotyczy produktów wystawionych do sprzedaży na oilspa.pl oznaczonych kategorią PROMOCJE. Zasady odpowiedzialności za wady fizyczne produktów z kategorii PROMOCJE określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3. OIL SPA Konrad Jasiński jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. OIL SPA Konrad Jasiński ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

4. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:

a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@oilspa.pl, biuro@oilspa.pl


b. poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego na oilspa.pl w zakładce Formularz reklamacyjny
c. telefonicznie pod numerem telefonu: 22 723 72 02, kom. 502 220 660.
d. pisemnie na adres OIL SPA Konrad Jasiński podany w § 1 ust 2. Regulaminu

5. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

6. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji OIL SPA Konrad Jasiński zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. OIL SPA Konrad Jasiński rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni OIL SPA Konrad Jasiński nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

9. Naprawiony produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt OIL SPA Konrad Jasiński.

10. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że OIL SPA Konrad Jasiński niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez OIL SPA Konrad Jasiński albo OIL SPA Konrad Jasiński nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu Gwarancji

1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje każdorazowo w opisie produktu na stronie oilspa.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym na stronie internetowej w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

2. Informacje na temat warunków gwarancji OIL SPA Konrad Jasiński znajdują się na stronie oilspa.pl

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego ust. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta Klienta w OIL SPA Konrad Jasiński oraz umowy o zakup e-karty podarunkowej OIL SPA Konrad Jasiński.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy OIL SPA Konrad Jasiński zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). OIL SPA Konrad Jasiński dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności OIL SPA Konrad Jasiński dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcy. OIL SPA Konrad Jasiński ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. W przypadku odstąpienia od umowy o e-Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem OIL SPA Konrad Jasiński w sytuacji, w której e-Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od umowy upłynął, OIL SPA Konrad Jasiński nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kwoty stanowiącej równowartość wartości e-Karty Podarunkowej, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o e-Kartę Podarunkową Konsument zobowiązuje się, że do czasu odesłania e-Karty Podarunkowej Klient nie skorzysta z e-Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o e-Kartę Podarunkową a zwrotem e-Karty Podarunkowej OIL SPA Konrad Jasiński Konsument zrealizował e-Kartę Podarunkową, OIL SPA Konrad Jasiński będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Konsumentowi kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Konsument wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej.

§ 10 Zwrot zużytego sprzętu elektronicznego

1. Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w OIL SPA Konrad Jasiński i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@oilspa.pl w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez OIL SPA Konrad Jasiński dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 11 Przetwarzanie danych osobowych

1. Podane przez Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) dane osobowe, Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Klienci mogą przeglądać oilspa.pl oraz zamieszczone w nim oferty bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji, w tym w procesie dokonywania zakupów w sklepie internetowym oilspa.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez OIL SPA Konrad Jasiński usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym oilspa.pl.

4. OIL SPA Konrad Jasiński przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym oilspa.pl a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody także w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez OIL SPA Konrad Jasiński reguluje Polityka Ochrony Prywatności stanowiąca Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez OIL SPA Konrad Jasiński w ramach oilspa.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy OIL SPA Konrad Jasiński, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę OIL SPA Konrad Jasiński.

2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@oilspa.pl.

§ 13 Postanowienia Końcowe

1. OIL SPA Konrad Jasiński ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej www.oilspa.pl. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień składanych przez Klientów następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w OIL SPA Konrad Jasiński nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

2. OIL SPA Konrad Jasiński może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach oilspa.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez OIL SPA Konrad Jasiński, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w oilspa.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

3. OIL SPA Konrad Jasiński powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail sklep@oilspa.pl. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

4. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.

5. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie w szczególności zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 maja 2017 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 10 maja 2017 r.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

1. OIL SPA Konrad Jasiński przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. OIL SPA Konrad Jasiński z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności OIL SPA Konrad Jasiński zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. OIL SPA Konrad Jasiński sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem oilspa.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w oilspa.pl jest Oil Spa Konrad Jasiński wpisana do rejestru Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 118-203-35-59.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością oilspa.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach oilspa.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w § 3 ust. 4 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w ust. 4.

5. Klienci mogą przeglądać asortymentu sklep internetowego OIL SPA Konrad Jasiński bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do celów kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w oilspa.pl, do rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, do obsługi zwrotów produktów oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

7. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje Konto” (odnośnik „Moje subskrypcje”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter OIL SPA.

8. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w tym z otrzymywania Newslettera OIL SPA poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Moje subskrypcje”) lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klientów.

9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, OIL SPA Konrad Jasiński może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. W celu obsługi procesu realizacji umowy OIL SPA Konrad Jasiński może udostępniać zebrane dane następującym podmiotom: firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, instytucjom finansowym oferującym zakup produktu w systemie ratalnym, firmom obsługującym naprawy produktów z tytułu rękojmi, gwarancji, firmom prowadzącym w imieniu i na zlecenie OIL SPA Konrad Jasiński ankiety konsumenckie badające poziom satysfakcji klientów, ich zwyczajów zakupowych.

10. W przypadku uzyskania przez OIL SPA Konrad Jasiński wiadomości o korzystaniu przez Klienta z oilspa.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, OIL SPA Konrad Jasiński może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

11. OIL SPA Konrad Jasiński zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy OIL SPA Konrad Jasiński zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez OIL SPA Konrad Jasiński innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

12. OIL SPA Konrad Jasiński zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Dane osobowe podane przez Klienta, w zakładce „Moje Konto” odnośnik „Dane Osobowe” Klient może samodzielnie edytować i usuwać. OIL SPA Konrad Jasiński zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa § 7 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.

13. OIL SPA Konrad Jasiński wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

14. OIL SPA Konrad Jasiński stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z OILSPA.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z oilspa.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie http://www.OILSPA.pl/info/polityka-cookies/

ZAŁĄCZNIK nr 2

Prawo odstąpienia od umowy

1. Jeżeli jesteś Konsumentem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej lub wypełniając Formularz zwrotu dostępny po zalogowaniu na stronie OILSPA.pl
2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

3. Jeżeli decydujesz się na dokonanie zwrotu za naszym pośrednictwem, wypełnij Formularz zwrotu. Po jego wysłaniu zostanie dla Ciebie zamówiony na koszt OIL SPA Konrad Jasiński kurier, który powinien odebrać przesyłkę w terminie 2 dni. Zwracany produkt należy odpowiednio przygotować do transportu.

4. Informacje na temat zwrotów można uzyskać poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 723 72 02, kom. 502 220 660.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Formularz ten należy wypełnić i odesłać na podany adres e-mail lub adres siedziby:
OIL SPA Konrad Jasiński
ul. Wiosny Ludów 39
02-495 Warszawa
sklep@oilspa.pl

Ja ... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ..., numer zamówienia ...
Data zawarcia umowy to ..., data odbioru ...

Imię i nazwisko ...
Adres ...
Data ...


ZAŁĄCZNIK nr 3

Produkty oznaczone kategorią Strefa Okazji

1. Strefa Okazji to specjalna kategoria produktów, w której można znaleźć szeroką ofertę nowych lub używanych produktów w bardzo atrakcyjnych cenach. Przy każdym produkcie znajduje się dokładna informacja dlaczego produkt trafił do Strefy Okazji, czy jest nowy, używany, czy posiada wady, jakiego rodzaju, czy jest sprawny oraz jakie warunki rękojmi/gwarancji obowiązują w danym przypadku.

2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma (używany produkt) odpowiedzialność OIL SPA Konrad Jasiński z tytułu rękojmi jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.